Általános Szerződési Feltételek

Az Avalon Car(e) Services Kft. általános üzleti feltételei

 

 

Általános feltételek

 

Az Avalon Car(e) Services Kft., mint Bérbeadó és a Bérlő között a bérleti szerződésben megjelölt járműre a bérleti szerződés az alábbi feltételekkel jön létre. Bérlő alatt a szerződést e minőségében aláíró egy vagy több személyt kell érteni, akik a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen kötelesek helyt állni. A szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak a bérleti szerződésben foglaltak megtartására. A Bérlő vagy annak képviselője aláírásával igazolja, elismeri és tudomásul veszi a bérleti szerződésben foglaltakat. A Bérlő a jármű átvétele után bármilyen kéréssel, reklamációval köteles közvetlenül a Bérbeadóhoz fordulni. A Bérlő a bérleti szerződésben szereplő kezdő kilométeróra-állást – annak megtekintését követően – a bérleti szerződés aláírásával elismeri és igazolja. A bérleti szerződést érintő bármely nyilatkozatot – a bérleti szerződésben foglalt kivételekkel – kizárólag írásban lehet érvényesen megtenni. A bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen hamis adat szerződésbe foglalása teljes kártérítési kötelezettséget von maga után. A Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Bérlő vagy a jármű vezetője a bérleti szerződés bármely rendelkezését megszegi. A bérleti szerződés rendelkezései cserejármű biztosítása esetén is változatlanul érvényesek.

 

A bérautó használata

 

A járművet kizárólag érvényes jogosítvánnyal rendelkező Bérlő és a szerződésben megjelölt személy(ek) vezethetik, amelynek megszegése esetén a Bérlőt teljes kártérítési kötelezettség terheli. A Bérlőt felelősség terheli a bérleti szerződést, a jármű állagát, jogi helyzetét vagy egyéb körülményeit károsan érintő következményekért, az ezt eredményező magatartásért, cselekedetért. A bérelt járművel Magyarország határán kívülre utazni csak a Bérbeadó írásbeli „Határkilépési engedélyével” lehet. Szerbia, Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ukrajna, Belarusz Köztársaság, Lettország, Litvánia, Észtország, Moldávia, Litvánia és Oroszország területére a bérelt járművel történő utazás tilos. A járművet áruszállításra használni kizárólag a Bérbeadó írásbeli engedélyével lehet. A járművel más járművet vontatni tilos. Tilos a járművet sportrendezvényeken nevezni, használni vagy tesztcélokra igénybe venni. A járművel büntetendő cselekmények elkövetése, az országhatár illegális átlépése tilos. Ezen kötelezettségei megszegése esetén a Bérlőt teljes kártérítési felelősség terheli. A Bérlő köteles a járművet minden esetben lezárni, a járműbe szerelt vagyonvédelmi berendezéseket üzembe helyezni, rendeltetésszerű működésükről meggyőződni. Tilos a jármű indítókulcsait, forgalmi engedélyét, a bérleti szerződést, a navigációs készüléket a járműben hagyni! Ezen kötelezettségei megszegése esetén a Bérlőt teljes kártérítési felelősség terheli, mely a járműkárokra és a tartozékok pótlási költségeire is kiterjed. A Bérlő köteles a jármű kulcsait, forgalmi engedélyét, okmányait megőrizni, rongálódástól megóvni, gondoskodni arról, hogy azok semmilyen körülmények között ne kerüljenek ki az őrizetéből, a Bérlő köteles megelőzni és megakadályozni, hogy azokhoz bárki illetéktelenül hozzáférjen. Ezen kötelezettségei megszegése esetén a Bérlőt teljes kártérítési felelősség terheli. A Bérlő kötelezi magát, hogy a jármű üzemanyagtankjába csak az előírt minőségű üzemanyagot tölti, ellenkező esetben teljes kártérítési kötelezettség terheli. A Bérlő köteles a jármű üzembiztonságát, különösen a hűtővízfolyadék szintjét, a motor és sebességváltó olajszintjét folyamatosan ellenőrizni, szükség esetén utántölteni, amelyek elmulasztásáért teljes kártérítési felelősség terheli. A Bérlő köteles a járművet a járműben található matricán jelzett kilóméter óra állásnál a szervizelés idejére szervizelés céljára a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani, amelynek elmulasztásáért teljes kártérítési felelősség terheli. A Bérbeadó a kötelező szerviz idejére cserejárművet bocsáthat a Bérlő rendelkezésére. A Bérlő köteles a járművet, annak felszereléseit és tartozékait jó gazda módjára használni, kímélni, a közlekedési szabályokat és parkolási előírásokat maradéktalanul betartani.

 

Bérleti díj, a bérlet idő, a jármű visszaszolgáltatása

 

A bérleti szerződés a Bérbeadó és a Bérlő közötti megállapodáson alapuló egyedi díjszabás szerint jön létre. A Bérlő a járművet üzemanyaggal és kenőanyaggal feltöltve kapja meg. A bérlet időtartama minimum 24 óra. Az 59 percet meghaladó időtartamú visszaszolgáltatási késedelem esetén további teljes napi bérleti díj kerül felszámításra. A járművet, felszereléseit, tartozékait és a jármű okmányait a szerződésben megállapított bérleti idő lejártakor kell tele tankkal, tisztán, kifogástalan állapotban visszaadni a Bérbeadónak a Bérbeadó telephelyén, vagy a Bérbeadóval előre egyeztetett és a Bérbeadó által írásban elfogadott helyen. Amennyiben a Bérbeadó Budapest közigazgatási határain kívüli visszaszolgáltatást elfogad, a Bérbeadó jogosult egyedi megállapodás szerinti kilométerdíj, mint visszaszállítási költség felszámítására. A jármű ki- és visszaszolgáltatása csak 08.00-17.00 óra között lehetséges kivéve, ha a Felek írásban más időpontot határoztak meg. Utóbbi esetben a Bérlő kötelezettséget vállal a 17.00-08.00 óra közötti gépkocsi átadás vagy visszavétel egyedi megállapodás szerinti díjának megfizetésére. A bérlet időtartama alatt a Bérlő viseli a jármű rendeltetésszerű használatával kapcsolatos valamennyi költséget (pl.: üzemanyag-, úthasználati- és parkolási költségek, stb.) A bérleti idő meghosszabbítását a bérlet lejárata előtt 24 órával írásban kell engedélyeztetni a Bérbeadóval. A bérleti szerződés meghosszabbítása csak akkor válik érvényessé, ha azt a Bérbeadó írásban, e-mailben vagy telefaxon visszaigazolja. A bérbeadó a szerződést meghosszabbítani nem köteles. Ha a hosszabbítás igazolható módon nem történik meg, a szerződés az eredeti időpont bekövetkeztével megszűnik. A jármű bérleti időn túli, Bérbeadó engedélye nélküli használata, továbbá felmondás vagy a bérleti szerződés megszűnése esetén a Bérlő ezen időponttól a gépjármű visszaadásáig a bérleti díj kétszeresének megfelelő használati díjat köteles fizetni a Bérbeadónak. Amennyiben a Bérlő a járművet a bérleti idő lejáratát követő 24 óra elteltével sem szolgáltatja vissza a használati díjon túl teljes kártérítésre köteles, s köteles megtéríteni a késedelemből származó valamennyi kárt és költséget (pl. a jármű felkutatása, elszállítása, stb.). Amennyiben a Bérlő a járművet nem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult a járművet visszavenni akár a szükséges önhatalom eszközével is élve. A járműnek a Bérbeadó írásbeli engedélye nélküli késve történő visszaszolgáltatása esetén a Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a járműben bármilyen okból bekövetkezett kárért.

 

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

 

A járműre érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés köttetett. A Magyarország területén bekövetkező kár esetén a Bérlő köteles minden esetben rendőrségi helyszíni intézkedést kérni és ennek jegyzőkönyvét, illetve az eljárás során keletkezett határozatokat, továbbá a káreseményben részes felek által szabályosan és hiánytalanul kitöltött és aláírt európai formátumú baleseti bejelentőt a Bérbeadónak haladéktalanul átadni. A baleseti bejelentőnek minden esetben tartalmaznia kell a károkozó felelősségelismerő nyilatkozatát. A Magyarország területén kívül bekövetkezett kár esetén a Bérlő köteles a fentieken túl beszerezni a balesetben részes felek felelősségbiztosítójának érvényes fedezetigazolását is. Ezen kötelezettségei megszegése esetén a teljes kárt a Bérlőnek kell megtérítenie.

 

A Bérlő magatartása baleset és/vagy kár esetén

 

A Bérlő vagy a jármű vezetője baleset vagy a járművet ért bármilyen egyéb kár (pl. lopáskár, rongálás) esetén köteles haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíteni a Bérbeadót és a Rendőrséget, köteles a baleset és/vagy kár részeseit, tanúit nevük, lakóhelyük és telefonszámuk szerint jegyzőkönyveztetni. A Bérlő harmadik személynek kárnyilatkozatot nem adhat át a Bérbeadó helyett, illetve terhére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet, a szükséges mentési és javítási intézkedéseket minden esetben a Bérbeadó kezdeményezi. A Bérlő kötelezi magát, hogy azonnal részletes baleseti jelentést készít és azt haladéktalanul átadja a Bérbeadónak. A jármű mozgásképtelensége esetén a Bérlő köteles a járművet a Bérbeadó utasítása szerint a legközelebbi biztonságos tároló helyre szállítani, ennek megtörténtéig a jármű őrizetéről gondoskodni. Ezen kötelezettségei megszegése esetén a teljes kárt a Bérlőnek kell megtérítenie.

 

A jármű meghibásodása

 

A jármű bármilyen meghibásodása esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. A Bérlő köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót a kilométeróra meghibásodásáról is. Ha a bejelentés elmarad, vagy a kilométer-számláló pecsétjét, plombáját megrongálták, illetve a számláló szerkezetet bármely módon kiiktatják vagy kikapcsolják, a Bérlő a bérlet teljes időtartamára kétszeres összegű bérleti díjat köteles megfizetni.

 

A meghibásodott járművön a Bérbeadó hozzájárulása nélkül semmilyen javítás vagy beavatkozás nem végezhető. A jármű mozgásképtelensége esetén a Bérlő köteles a járművet a Bérbeadó utasítása szerint a legközelebbi biztonságos tároló helyre szállíttatni, ennek megtörténtéig a jármű őrizetéről gondoskodni. Ezen kötelezettségei megszegése esetén a Bérlőt teljes kártérítési felelősség terheli. Amennyiben a Bérbeadó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a javítást a Bérlő végeztesse el, a Bérlő köteles a javításról a szakszerviz által a Bérbeadó nevére és címére kiállított számlát és valamennyi kicserélt alkatrészt a Bérbeadónak átadni, amelynek elmulasztása esetén a Bérbeadó a javítási költséget nem téríti meg. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó kizárólag a jármű rendeltetésszerű használata mellett bekövetkező meghibásodása miatti javítás költséget vállalja, amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés valamennyi rendelkezésének maradéktalanul eleget tett és csak addig a mértékig, amilyen mértékig a javítást a közlekedés és az üzemeltetés biztonsága megköveteli. A Bérbeadó a Magyarország területén található és rendeltetésszerű használat mellett meghibásodott jármű 24 órán belüli megjavítását vállalja, amennyiben ez nem lehetséges további 24 órán belül csereautót biztosíthat. A Bérbeadó vállalja, hogy a Magyarország területén kívül rendeltetésszerű használat mellett üzemképtelenné vált járműnek a meghibásodás helyéhez legközelebbi szakszervizbe szállításának költségeit megtéríti, a javítás idejére cserejárművet biztosíthat. A jármű meghibásodása esetére a Bérbeadó kizárja a felelősségét minden közvetlen és következményes kárra vagy költségre, amelyek azon ok miatt keletkeztek, hogy a jármű meghibásodása miatt a Bérlő bármely határidőt, cselekményt vagy nyilatkozatot késedelmesen tejesített vagy elmulasztott.

 

A Bérlő felelőssége

 

A Bérlő felelőssége a bérleti szerződésben meghatározott kivételekkel töréskár esetén a bérleti szerződésben meghatározott önrész mértékéig terjed. A jármű gazdaságos javíthatósága esetén a javítási költség megállapítása a Bérbeadó által megbízott javító AUDATEX rendszerű javítási árajánlata alapján történik. Amennyiben a javítási költség várható összege az árajánlat alapján a jármű káridőponti forgalmi értékének 65%-át meghaladja, a jármű javítása nem gazdaságos (totálkár), a járműkár összege a jármű gyártási éve alapján az EUROTAX árjegyzés szerinti káridőponti forgalmi értékének és roncsértékének különbözete. A roncsértéket a felek a Bérbeadó által a maradványra beszerzett legalább három piaci vételi ajánlat közül a legmagasabb összegű ajánlat összegében fogadják el. A Bérlő minden esetben köteles önrész nélkül teljes egészében megtéríteni a kerék-, gumiabroncs-, futómű-, alváz-, külső tükör-, antennakárokat, valamint a jármű belső terének és csomagterének nem baleseti eredetű kárait. A jármű ellopása vagy elrablása (együtt: lopáskár) esetén a Bérlő köteles megtéríteni a jármű gyártási éve alapján az EUROTAX árjegyzés szerinti káridőponti forgalmi értékét kivéve, ha a felek a bérleti szerződésben ettől eltérően állapodtak meg. A feleknek a lopáskárra vonatkozóan a bérleti szerződésbe foglalt eltérő megállapodása esetén a Bérlő helytállási kötelezettsége a bérleti szerződésben meghatározott kivételekkel a bérleti szerződésben meghatározott önrész mértékéig terjed. Lopáskár esetén a Bérbeadó a jármű kulcsait szakértővel megvizsgáltatja. Azon káreseményeknél, melyeknél a biztosító társaság a kártérítés során levonással él, vagy azt nem téríti, úgy a meg nem térítetett összeget a Bérlő köteles megfizetni. Amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés bármely rendelkezését megszegi, a Feleknek a Bérlő felelősségének korlátozására vonatkozó megállapodása (részleges vagy teljes önrész-megváltás) hatályát veszti és a Bérlő a teljes kár megtérítésére köteles. A Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a bérleti idő alatt a járművet, felszereléseit, tartozékait, a jármű okmányait ért vagy a járművel kapcsolatos minden jogi, pénzügyi, egyéb hátrányokért, károkért és költségekért, ideértve a járműnek a biztonságos közlekedésre vonatkozó hiányosságaiért való felelősséget is. A Bérlő köteles a nem várt jövőbeli kötelezettségekért helyt állni, ideértve különösen a közlekedési szabályok megsértése miatti büntetéseket, bírságokat, parkolási- és úthasználati díjakat, pótdíjakat és a bármely okból szükségessé váló szakvélemények költségeit, a Bérbeadónak alkalmanként fizetendő nettó 10.000 Ft adminisztrációs költséget. A Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik szándékos vagy gondatlan károkozás esetén továbbá, különösen, ha a járművet alkohol, kábítószer, gyógyszer vagy egyéb bódító szer által befolyásolt állapotban vezették, a járművet nem a szerződésben megjelölt személy vezette, továbbá hűtő- vagy kenőfolyadékok szintcsökkenése vagy elfolyása miatti kár esetén, valamint ha a kár versenyszerű vagy tesztjellegű tevékenység vagy más jármű vontatása közben keletkezett, ill. ha a Bérlő a jármű forgalmi engedélyét vagy valamennyi kulcsait nem szolgáltatja vissza vagy ha a jármű kulcsairól másolás történt.

 

Fizetési és pénzügyi feltételek

 

A Bérlő a bérleti díjat, óvadékot és az egyéb költségeket a Bérbeadó számlája alapján köteles megfizetni ellenkező megállapodás hiányában a bérleti időszak első napján. Hitelkártyás fizetés esetén a Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a bérleti díjat, óvadékot és az egyéb költségeket a pro-forma számlán szereplő összeg a Bérbeadó bankszámláján történő jóváírásáig a Bérlő számláján zároltassa. Az óvadék a Bérlő kötelezettségeinek biztosítására nyújt fedezetet. A Bérbeadó jogosult a szerződés nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén követelését, beleértve a kamatot és kötbért is az óvadék összegéből közvetlenül kielégíteni. A Bérbeadó szerződésszegéskor nyomban rendelkezhet az óvadékkal, abból közvetlenül – bírói út igénybevétele nélkül – kielégítést kereshet. Amennyiben a kielégítést követően a jogviszony a Felek között fennmarad, a Bérlő köteles az óvadék kiegészítésére illetve pótlására, a Bérbeadói értesítést követő 24 órán belül. Hitelkártyás fizetés esetén a Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a bérleti díjat, óvadékot és az egyéb költségeket a pro-forma számlán szereplő összeg a Bérbeadó bankszámláján történő jóváírásáig a Bérlő számláján zároltassa. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az óvadék visszaszolgáltatása esetén az óvadék után a Bérbeadó külön kezelési költséget nem számit fel, de utána kamatot sem térít. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadó számlájának kifizetését késedelmesen teljesíti, úgy napi 1% késedelmi kötbért köteles fizetni a Bérbeadónak. A Bérbeadó kárigénye esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A Bérlő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó követelésének azonnali inkasszó benyújtásával, illetve végrehajtási eljárás megindításával szerezzen érvényt. A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával felhatalmazza a Bérbeadót az azonnali inkasszó benyújtására. A A Bérlő fizetési kötelezettségének elmulasztása vagy annak késedelmes teljesítése esetén a felmerülő ügyvédi-, per- és behajtási költségek a Bérlőt terhelik. A bérelt járművel kapcsolatban érvényesített úthasználati vagy parkolási díj/pótdíj/büntetés/bírság/tartozás esetén a harmadik eset a Bérbeadóval történő közlése után a Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a járművet a Bérlő költségére felkutatni, s a Bérbeadó telephelyére a Bérlő költségére beszállítani.

 

Adatvédelem

 

A Bérlő és az általa feljogosított vezető elfogadja a Bérbeadónak a személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját, adatkezelési irányelveit. A Bérbeadó kötelezi magát, hogy a tárolt adatokat kizárólag a bérbeadási együttműködés érdekében, a vonatkozó jogszabályok szerint használja, a Bérlőt a Bérbeadó honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja a személyes adatok felhasználásának minden jogszabályban előírt vonatkozásáról, kiemelten annak kezelési céljáról, jogalapjáról, tárolási időtartamáról. A Bérlő bármilyen valótlan adatközlése esetén, vagy amennyiben a Bérlő a járművet a bérleti szerződés lejárta után 24 órán belül nem szolgáltatja vissza, vagy a Bérlő fizetési kötelezettségét késedelmesen vagy nem teljesíti, a Bérbeadó jogosult a személyes adatokat harmadik személynek átadni. A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a Bérlő személyes adatait a bérelt járművel kapcsolatos szabálysértési- és/vagy büntetőeljárásban az illetékes hatóságnak kiadja, továbbá a bérelt járművel kapcsolatban érvényesített úthasználati vagy parkolási díj/pótdíj/büntetés/bírság/tartozás esetén a Bérlő személyes adatait a díjak/pótdíjak/büntetések/tartozások jogosultjának kiadja. Ezen eljárások során a Bérlő a díj/pótdíj/büntetés/bírság/tartozás összegén felül a Bérbeadónak alkalmanként nettó 10.000 Ft adminisztrációs költség megfizetésére köteles.

 

Teljesítési hely, egyéb rendelkezések

 

A teljesítési hely a bérleti szerződésnek az előoldalán, a keltezés rovatban feltüntetett helyszín, amennyiben ez egyáltalán nem kerül kitöltésre, akkor a Bérbeadó budapesti fióktelepe.

 

Szerződő Felek a bérleti szerződésből eredő bármely jövőbeli jogvitájuk esetére kikötik a Magyarország bíróságainak joghatóságát, s a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Amennyiben a bérleti szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, a részleges érvénytelenség következményeit kell alkalmazni. A bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Záró megjegyzések

 

A Bérlő a bérleti szerződés előoldalán aláírásával igazolja, hogy a bérleti szerződés feltételeit elolvasta, arról másolatot kapott, s a bérleti szerződésben foglaltakat tudomásul vette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A jelen szerződési feltételek a 2018.május 24. napja után kötött bérleti szerződésekre érvényesek és hatályosak.

 

Verzió szám: 6.4